2024-06-13

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

  • zajęcia organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w sferze percepcyjno motorycznej, oraz dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalno- społecznej,

  • liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,

  • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej,

  • godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,