2024-06-13

Nasza szkoła zapewnia:

  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

  • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;

  • zajęcia specjalistyczne, wspomagające rozwój uczniów i efektywność uczenia się;

  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

  • integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi;

  • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

W ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzimy:

  • naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego;

  • naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją;

  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Podstrony

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

    przejdź

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

    przejdź

HIPOTERAPIA

    przejdź

DOGOTERAPIA

    przejdź

PEDAGOG I PSYCHOLOG

    przejdź

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

    przejdź

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

    przejdź

LOGARYTMIKA

    przejdź

HORTITERAPIA

    przejdź