2024-06-13

Informacje o szkole

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM rozpoczęła swą działalność od 01 września 2016 roku z myślą o edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi autyzmem , słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją.

 

Naszym uczniom zapewniamy bezpłatne zajęcia edukacyjne oraz terapeutyczne.

Cele Szkoły

Zapewnienie pełnego rozwoju

Dajemy uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi. Przygotowujemy ich do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym, w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Rozwijanie autonomii...

Rozwijamy autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, W szczególności chcemy wypodażyć go, w stosowne do jego możliwości, umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Naszym priorytetem jest współdziałanie nauczycieli oraz terapeutów z uczniami i rodzicami, zmierzające do jak najlepszego wykorzystania mocnych stron dziecka do rozwoju tych obszarów wymagających wsparcia lub korygowania rozwoju.

Nasze Placówki Dydaktyczne ARKA

O wyjątkowości naszej szkoły stanowią

Kadra

Wykwalifikowany personel szkoły i dwuosobowy zespół nauczycieli w każdej klasie

Indywidualizacja programu edukacyjno-terapeutycznego

Dostosowujemy program do możliwości dziecka

Klasy o małej liczebności

Liczebnosc nawet do 4 osób pomagaga w indywidualnym podejściu do ucznia.

Bezpieczeństwo

Szkoła jest bezpieczna, otwarta na potrzeby uczniów, tworzona przez ludzi z pasją co sprzyja dobrej, ciepłej atmosferze.

Najnowsze Aktualności