2024-06-13

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Zakres działań:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

  • wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

  • rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

  • określenie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej

uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom;

  • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki;

  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

  • prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad

w zakresie wychowania.